• Descripció

  La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

  S'organitza en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.

  Els cicles s'agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable: n'hi ha de 2.000 i 1.400 hores. Una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball. Un cicle formatiu de 1.400 hores correspon a un curs acadèmic, mentre que un cicle de 2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics.

  Amb la superació d'un cicle formatiu de grau mitjà s'obté el títol de tècnic i amb la superació d'un de grau superior, el de tècnic superior

 • Accés GM

  Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
  • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
  • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
  • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
  • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
  • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
  • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
  • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
    

  Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova.

   

  Preinscripció i matrícula

  Per cursar un cicle de grau mitjà cal formalitzar la preinscripció i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

  Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

  Aquests estudis són gratuïts en els centres dependents del Departament d'Educació. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 • Accés GS

  Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • tenir el títol de batxillerat,
  • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
  • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
  • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
  • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
  • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
  • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  • Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

  Preinscripció i matrícula

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

  Els imports de la matrícula dels centres dependents del Departament d'Educació són:

  Per als cicles LOE

  • per curs: 360 euros
  • per unitat formativa: 25 euros
  • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

  Per als cicles LOGSE

  • per curs: 360 euros
  • per crèdit: 65 euros
  • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 65 euros
  • per la compleció (per crèdit): 20 euros

  Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics del web del Departament d'Educació.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 • Continuïtat GM

  Les persones que superen el cicle formatiu de grau mitjà obtenen un títol de tècnic, que els permet accedir:

  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior de formació professional,
  • al món laboral.
 • Continuïtat GS

  Les persones que superen un cicle formatiu de grau superior obtenen el títol de tècnic superior, que els permet accedir:

  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
  • al món laboral. 

  Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

  Per a més informació, consulteu el Canal Universitats